Privacybeleid

Privacybeleid van NederlandCasino.com

Dit privacybeleid verklaart hoe wij omgaan met je informatie en persoonsgegevens

Dit privacybeleid verklaart hoe wij omgaan met je informatie en persoonsgegevens

Dit privacybeleid (hierna genoemd “dit beleid”) schetst de manier waarop Game Lounge Limited omgaat met de informatie en persoonlijke gegevens die u aan ons heeft verstrekt en die ons in staat stelt om de relatie die u met ons heeft effectief te beheren.

Dit beleid is van toepassing op onze websites, applicaties, producten en/of diensten die linken naar dit beleid of geen apart privacybeleid hebben (hierna te noemen: “onze diensten”).

Dit privacybeleid is bedoeld om u een beter beeld te geven in de gegevens die wij verzamelen, de reden waarom wij dergelijke gegevens verzamelen, de wijze waarop wij deze gegevens verwerken, de entiteiten waarmee wij de genoemde persoonsgegevens delen, uw rechten met betrekking tot het verzamelen, verwerken en delen van dergelijke gegevens en alle andere relevante zaken met betrekking tot de privacy en bescherming hiervan.

Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij reeds in ons bezit hebben, zullen worden verwerkt in overeenstemming met en op de wijze zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Alle informatie zal worden verstrekt via een Game Lounge website (“de Website”) of andere middelen die Game Lounge van tijd tot tijd beschikbaar kan stellen.

Door het lezen van dit beleid begrijpt u en erkent u dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt op de wijze zoals uiteengezet in dit beleid. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit privacybeleid, gelieve dan geen gebruik te maken van de website of ons op andere wijze te voorzien van uw persoonlijke gegevens.

Alle verwijzingen in dit beleid naar “Game Lounge“, “ons”, “wij” of “onze” hebben betrekking op de gegevensbeheerder, namelijk Game Lounge Limited, een Maltese onderneming met registratienummer C 53144 en met haar geregistreerde adres op Level 5, Spinola Park, Triq Mikiel Ang. Borg, St Julians, SPK 1000, Malta en die de eigenaar is van de website www.nederlandcasino.com.

Alle verwerking van persoonsgegevens door Game Lounge zoals voorzien in dit Privacybeleid zal worden uitgevoerd in overeenstemming met:

  • De Maltese wet op de gegevensbescherming (hierna de “DPA” genoemd – Hoofdstuk 586 van de Maltese wetgeving), evenals alle andere subsidiaire wetgeving uitgevaardigd onder de DPA, zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd; en
  • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)” (hierna “de verordening” of “GDPR” genoemd).

De DPA en de GDPR zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als de “gegevensbeschermingswetten”.

Game Lounge bepaalt de middelen en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens en treedt daarom op als de “gegevensverantwoordelijke” in de zin van de toepasselijke Gegevensbeschermingswetten.

DEFINITIES

Cookies

“Cookies” zijn kleine gegevensbestanden die zijn opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

Gegevenscontroleur (Data controller)

Game Lounge Limited C53144 van Spinola Parks Level 5 Triq Dun Mikiel Ang Borg St Julians, Malta

DPO contact e-mail: [email protected].

Gegevensverwerker (Data processor)

Onder “gegevensverwerker” wordt verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander orgaan dat namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Betrokkene (Data subject)

De “betrokkene” is de natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Persoonsgegevens (Personal data)

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan: alle informatie die u individueel identificeert of die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon.

Gebruiksgegevens (Usage data)

“Gebruiksgegevens” zijn informatie die automatisch wordt verzameld via de website (of diensten van derden in dienst van Game Lounge), waaronder: IP-adressen , de verschillende bindingsgegevens per bezoek en de details over het gevolgde pad met speciale verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker (User)

De “gebruiker” is de persoon die gebruik maakt van nederlandcasino.com en die, tenzij anders vermeld, overeenkomt met die van de betrokkene (data subject).

BEVEILIGING

Game Lounge slaat uw persoonlijke gegevens digitaal op, op gecodeerde harde schijven.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens waarover wij beschikken worden beschermd door middel van beveiligingsprocessen en -systemen die voldoen aan de hoogste normen in de sector.

Onze verplichting om persoonsgegevens te beschermen, is niet alleen gebaseerd op kwaliteit en hoge normen, maar ook op de beste en meest efficiënte toepassing van de wet.

Wij zijn verplicht om persoonsgegevens alleen te verwerken als hieraan een oprechte en legitieme reden ten grondslag ligt op basis van een van de in de GDPR vastgelegde rechtsgronden.

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U ONS GEEFT

U kunt ons uw persoonsgegevens verstrekken door:

  • In te schrijven voor onze nieuwsbrief
  • Ons contactformulier in te vullen

Hieronder geven wij een gedetailleerd overzicht van de gegevens die wij u verplicht of facultatief vragen voor elk proces waarbij u betrokken kunt zijn.

ProcesnaamVerplichte persoonsgegevensOptionele persoonsgegevens
ContactformulierNaam, e-mailadres, gebruiks- en cookiegegevensGeen
Abonneren op onze nieuwsbriefE-mailadres, gebruiks- en cookiegegevensGeen

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ VAN UW APPARAAT VERZAMELEN

Wij gebruiken gebruiksgegevens en cookies om onze website te managen, en om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier voor u en uw apparaat wordt gepresenteerd.

Voor meer informatie over cookies, zie ons cookiebeleid.

WETTELIJKE BASIS VOOR PERSOONLIJKE VERWERKING

ProcesnaamRechtmatige grondslag voor verwerking
AbonnementenToestemming
Contactformulier dienstenLegitiem belang en toestemming

VERWERKING OP BASIS VAN ONZE GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

Er is sprake van een gerechtvaardigd belang wanneer wij een zakelijke of commerciële reden hebben op grond waarvan persoonsgegevens zullen worden verwerkt.

In een dergelijk geval verbinden wij ons ertoe om al uw persoonsgegevens en de wijze waarop deze worden verwerkt te beschermen en ervoor te zorgen dat deze verwerking niet oneerlijk is voor u of uw belangen.

VERWERKING OP BASIS VAN UW TOESTEMMING

Toestemming is niet de enige grond waarop wij ons mogen of moeten beroepen om uw persoonsgegevens te verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen op basis van uw toestemming wanneer wij ons niet kunnen of willen beroepen op een andere rechtsgrond (zoals het voldoen aan een wettelijke verplichting of een rechtmatig belang). Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken op dezelfde wijze als eerder door u werd verstrekt. In het geval dat u gebruik maakt van uw recht om uw toestemming in te trekken, zullen wij vervolgens bepalen of wij uw persoonsgegevens kunnen (of moeten) verwerken op basis van een andere rechtsgrond dan toestemming. Indien dit het geval is, zullen wij u daarvan in kennis stellen. Een dergelijke intrekking van uw toestemming zal geen verwerkingsactiviteiten ongeldig maken die zijn uitgevoerd voordat u uw toestemming hebt ingetrokken.

Om alle twijfel weg te nemen, wijzen wij u erop dat in die beperkte gevallen waarin wij ons niet kunnen of willen beroepen op een andere rechtsgrond (bijvoorbeeld onze legitieme belangen), wij uw persoonsgegevens zullen verwerken op basis van uw toestemming.

In die gevallen waarin wij verwerken op basis van uw toestemming (die wij nooit zullen veronderstellen, maar die wij op duidelijke en onmiskenbare wijze van u hebben verkregen), u heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, op dezelfde wijze als u die aan ons hebt gegeven.

Indien u gebruik maakt van uw recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken (door ons te schrijven op het fysieke adres of e-mailadres hieronder), zullen wij bepalen of er op dat moment een alternatieve rechtsgrond bestaat voor het verwerken van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld op basis van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn) waarbij wij wettelijk gemachtigd (of zelfs verplicht) zouden zijn om uw persoonsgegevens te verwerken zonder uw toestemming nodig te hebben en indien dit het geval is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Wanneer wij om dergelijke persoonsgegevens vragen, kunt u dit altijd weigeren, maar als u weigert om ons de noodzakelijke gegevens te verstrekken die wij nodig hebben om de gevraagde diensten te kunnen verlenen, kunnen wij u mogelijk niet per se dergelijke diensten verlenen (vooral als toestemming de enige wettelijke grond is die voor ons beschikbaar is).

Ter verduidelijking: toestemming is niet de enige grond die ons toestaat uw persoonsgegevens te verwerken. In de vorige paragraaf hebben wij u gewezen op de verschillende gronden waarop wij ons beroepen wanneer wij uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden verwerken.

ANDERE DOELSTELLINGEN

Wij kunnen verplicht zijn om persoonsgegevens te gebruiken en te bewaren voor; verliespreventie; en om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, of die van andere personen te beschermen in overeenstemming met onze rechtmatige belangen.

BEWAREN VAN GEGEVENS

Wij zijn verplicht om uw documenten te bewaren overeenkomstig ons beleid inzake gegevensbewaring. Na deze periode zullen uw persoonlijke gegevens onherroepelijk worden vernietigd. Persoonsgegevens die door ons worden bewaard voor dienstmededelingen zullen door ons worden bewaard tot het moment dat u ons laat weten dat u deze gegevens niet langer wenst te ontvangen. Indien u meer informatie wenst over de bewaartermijnen kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Wij bewaren gegevens gedurende beperkte perioden wanneer deze bewaard moeten worden voor legitieme zakelijke of wettelijke doeleinden. Wij proberen ervoor te zorgen dat onze diensten informatie beschermen tegen onopzettelijke of kwaadwillige verwijdering. Daarom kunnen er vertragingen optreden tussen het moment waarop u iets verwijdert en het moment waarop kopieën worden verwijderd uit onze actieve en back-upsystemen.

DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij delen uw persoonsgegevens met externe leveranciers om u de beste service te kunnen bieden.

3e partijServicePlaatsData
Google Ireland LimitedGoogle Analytics: volgt en analyseert het gebruik van nederlandcasino.com;Google Tag Manager: tagbeheer;Google drive: opslaan en beheer van back-ups.IerlandCookies, gebruik van gegevens

GEAUTORISEERDE BEKENDMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Zonder afbreuk te doen aan iets anders in dit privacybeleid, kunnen persoonlijke gegevens met betrekking tot u worden gedeeld met bevoegde derde partijen die zich binnen of buiten de EU/EER bevinden, waar dergelijke openbaarmakingen zijn toegestaan of vereist krachtens de Gegevensbeschermingswetten en/of enige andere toepasselijke wetgeving. Deze bevoegde derden kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot entiteiten binnen Game Lounge, andere derde partijen en organisaties zoals wetshandhavingsinstanties, samenwerkende boekhoud- en accountantskantoren, regelgevende instanties, relevante autoriteiten en digitale marketing providers. Wij kunnen dergelijke persoonlijke gegevens ook delen met organisaties die u bij ons hebben geïntroduceerd, derde partijen die u ons heeft gevraagd of toegestaan om uw gegevens met ons te delen of elke andere derde partij waarmee wij noodzakelijkerwijs uw persoonlijke gegevens moeten delen om de producten en/of diensten te kunnen leveren die u heeft aangevraagd. De persoonlijke gegevens die worden gedeeld zullen afhangen van de producten en/of diensten die u kiest te gebruiken.

Wanneer dergelijke persoonsgegevens moeten worden doorgegeven buiten de EER – Europese Economische Ruimte, zorgen wij ervoor dat alle noodzakelijke en passende waarborgen worden toegepast. Wij kunnen persoonlijke gegevens ook bekendmaken aan andere bedrijven binnen gelieerde of dochterondernemingen en aan zakenpartners of rechtsopvolgers van onze onderneming. De wijze waarop wordt omgegaan met gegevensoverdracht buiten de EER wordt hieronder nader toegelicht. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden gedeeld met derden voor hun marketingdoeleinden (tenzij u daar toestemming voor geeft).

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET ANDERE CATEGORIEËN VAN ONTVANGERS

Relevante gegevens zullen ook openbaar worden gemaakt of gedeeld indien van toepassing (en in alle gevallen in lijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens) aan/met leden en personeel van Game Lounge, aan/met andere entiteiten binnen Game Lounge (bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen) en/of aan/met gelieerde entiteiten en/of onderaannemers gevestigd binnen de Europese Unie indien relevant voor een van de doeleinden opgesomd in dit privacybeleid (inclusief aan/met onze dienstverleners die de functionaliteit van de site faciliteren en/of een dienst die u nodig heeft). Persoonlijke informatie zal door ons alleen worden gedeeld om de diensten te verlenen die u van ons vraagt of om enige andere wettige reden (inclusief geautoriseerde openbaarmakingen waarvoor uw toestemming niet nodig is).

Dergelijke geautoriseerde openbaarmakingen zullen worden gedaan in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming (bijvoorbeeld, al onze verwerkers zijn contractueel gebonden aan de vereisten in de genoemde wetten inzake gegevensbescherming, inclusief een strikte verplichting om alle informatie die zij ontvangen vertrouwelijk te houden en om ervoor te zorgen dat hun werknemers/personeel ook gebonden zijn aan soortgelijke verplichtingen). De genoemde dienstverleners (onze verwerkers) zijn ook gebonden aan een aantal andere verplichtingen (in het bijzonder die welke zijn vastgelegd in artikel 28 van de GDPR).

Uw persoonsgegevens zullen nooit worden gedeeld met derden voor hun marketingdoeleinden (tenzij u daarvoor uw toestemming geeft).

INTERNETCOMMUNICATIE

U zult zich ervan bewust zijn dat gegevens die via het internet worden verstuurd, over internationale grenzen heen kunnen worden verzonden, zelfs wanneer verzender en ontvanger van informatie zich in hetzelfde land bevinden.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor iets dat is gedaan of nagelaten door u of een derde partij in verband met persoonsgegevens voordat wij deze hebben ontvangen, inclusief maar niet beperkt tot enige overdracht van persoonsgegevens van u aan ons via een land dat een lager niveau van gegevensbescherming heeft dan het niveau dat van kracht is in de Europese Unie, en dit via welk technologisch middel dan ook (bijvoorbeeld WhatsApp, Skype, Dropbox etc.).

Bovendien aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de veiligheid van uw gegevens tijdens de doorvoer via het internet, tenzij onze verantwoordelijkheid uitdrukkelijk voortvloeit uit een wet die in Malta van kracht is.

NAUWKEURIGHEID VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Alle redelijke inspanningen worden geleverd om de persoonsgegevens die wij over u bewaren up-to-date en zo nauwkeurig mogelijk te houden. U kunt de informatie die wij over u hebben te allen tijde controleren door contact met ons op te nemen op de hieronder beschreven wijze. Als u onnauwkeurigheden vindt, zullen wij deze corrigeren en waar nodig verwijderen. Zie hieronder een gedetailleerde lijst van uw wettelijke rechten in het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Links die wij verschaffen naar websites van derden zijn duidelijk gemarkeerd en wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor (noch kunnen wij worden geacht op enigerlei wijze goedkeuring te verlenen aan) de inhoud van dergelijke websites (met inbegrip van het toepasselijke privacybeleid of gegevensverwerkingen van welke aard dan ook). Wij raden u aan het privacybeleid van dergelijke websites van derden te lezen.

OVERDRACHT VAN GEGEVENS BUITEN DE EER

Uw persoonsgegevens zullen alleen in de volgende omstandigheden worden doorgegeven buiten de EER of enig ander niet-EER land dat door de Europese Commissie geacht wordt een passend beschermingsniveau te bieden (ook wel aangeduid als “witte-lijst landen” – hier https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en): Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen; wanneer het noodzakelijk is om een contract op te stellen of uit te voeren dat is aangegaan tussen u en Game Lounge; of om te voldoen aan en in lijn te zijn met alle wettelijke verplichtingen of plichten.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden overgedragen buiten de EER, binnen Game Lounge of aan een van Game Lounge’s business partners, verzekeren wij om alle passende waarborgen te implementeren om ervoor te zorgen dat dezelfde bescherming wordt geboden en dezelfde normen worden toegepast als binnen de EER het geval zou zijn. U heeft het recht om een kopie van zulke voorzorgsmaatregelen te ontvangen door contact met ons op te nemen op het onderstaande adres.

Er zal gebruik worden gemaakt van contracten die de standaardcontractbepalingen van de EU (EU-modelbepalingen) bevatten, op grond waarvan de entiteit die de persoonsgegevens ontvangt, dezelfde normen moet hanteren als binnen de EER het geval zou zijn. Indien gegevens worden doorgegeven aan de VS en de entiteit die de gegevens ontvangt is geregistreerd bij het Privacy Shield (een raamwerk dat de bescherming van persoonsgegevens waarborgt), zal dit gebeuren met hetzelfde beschermingsniveau als goedgekeurd door de Europese Commissie.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Game Lounge verbindt zich ertoe u zo goed mogelijk bij te staan indien u een van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn dat wij uw identiteit verifiëren alvorens in te gaan op uw verzoek om enig relevant recht uit te oefenen, zoals:

  • Toegang tot uw persoonlijke gegevens
  • Een elektronische kopie van uw persoonsgegevens (portabiliteit)
  • Correctie van uw persoonsgegevens indien deze onvolledig of onnauwkeurig zijn
  • Verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden door de toepasselijke wetgeving.

BEDRIJFSINFORMATIE

Als u vragen/opmerkingen hebt over privacy of als u een van uw individuele rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze DPO via: [email protected] of door te schrijven naar bovenstaand adres.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Game Lounge behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Het is aanbevolen om deze pagina regelmatig te controleren, met verwijzing naar de datum van de laatste update. Indien de wijzigingen van invloed zijn op activiteiten die op basis van toestemming van de gebruiker worden uitgevoerd, zal Game Lounge waar nodig nieuwe toestemming van de gebruiker inwinnen.

Laatste update: 2021-09-27